Policy

Bilias kvalitetspolicy

Bilia är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter och tjänster inom bil- och serviceaffären. Bilias målsättning är att ge kunden en bättre upplevelse. Genom omtänksamhet och kompetens vill vi skapa en relation till kunden så att kunden kommer tillbaka till oss.

Det uppnår vi genom att:

 • Uppfylla våra myndigheters, medarbetares/kollegors och övriga intressenters krav
 • Bekräfta och sätta kunden i fokus, utifrån behov och önskemål samt val av produkter och tjänster
 • Få våra leverantörer att dela Bilias fokus på omtänksamhet och kundtillfredsställelse
 • Öka kunskapen och medvetenheten kring kvalitetsfrågor hos anställda
 • Skapa förståelse för att alla funktioner i bolaget är beroende av varandra
 • Regelbundet mäta och utvärdera våra processer så att de gynnar verksamhet och kund
 • Uppmuntra konstruktiv återkoppling, ständig utveckling och Best Practice

Bilias miljöpolicy

Bilia är en helhetsleverantör med ett brett utbud av produkter och tjänster inom både bil- och serviceaffären. Vår verksamhet ska kännetecknas av ett systematiskt och aktivt miljöarbete med omtänksamhet om verksamheten och anställda, omvärlden och relationen med kunden.

Vi bidrar till en hållbar utveckling genom att:

 • Uppfylla myndigheters, medarbetares/kollegors och övriga intressenters krav
 • Hjälpa kunden att ta beslut om sin miljöpåverkan, utifrån behov och önskemål samt val av produkter och tjänster
 • Påverka våra leverantörer att behandla miljöfrågor enligt våra och lagstiftningens intentioner
 • I möjligaste mån välja och prioritera varor, tjänster, arbetsmetoder och teknik som ger en lägre belastning på miljön
 • Spara på energiresurser och ha en hög grad av återvinning av avfall
 • Ständigt utvecklas
 • I återkommande dialog och utbildningsinsatser öka kompetensen och göra alla medarbetare medvetna om miljöarbetet samt motivera dem att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
 • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden

 


Arbetsmiljöpolicy

Generellt

Alla medarbetare skall vara införstådda med vilka arbetsuppgifter de har, känna till sina befogenheter och förstå vilket ansvar arbetsuppgiften innebär.

Jämställdhet och lika berättigande är en självklarhet i vår verksamhet.

Alla har ansvar för att det råder gott arbetsklimat.

Avseende trafiksäkerhet

Alla transporter som gör i företagets regi skall ske välplanerat med väl säkrad last och med iakttagande av gällande trafikregler och med hastigheten anpassad till rådande förhållanden vilket skall resultera i en trafiksäker och hänsynsfull körstil.

Avseende droger och missbruk

Alkohol, narkotika och andra berusningsmedel är inte förenbart med arbetet.

Det accepteras inte att någon anställd låter alkohol och andra berusningsmedel påverka sig i arbetet.

Missbruk hos en medarbetare skapar problem för alla på arbetsplatsen och resulterar i en dålig arbetsmiljö, arbetsprestation och säkerhet påverkas negativt.

En anställd som är påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel ska genast avvisas från arbetsplatsen av arbetsledningen.

Policyn fastställd för 2015 vid ledningens genomgång nov 2014

 


Integritetspolicy

Vår integritetspolicy hittar du här.