Policy

Kvalitetspolicy

Vi ska alltid sträva efter att motsvara våra kunders krav och förväntningar på de bildelar och övrigt material som vi levererar. Vi ska även ansvara för att samtliga medarbetare har de kunskaper och den kompetens som krävs för att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Miljöpolicy

Allbildelar ska:

  • Följa gällande lagar, bestämmelser och avtal samt vidta åtgärder för att förebygga föroreningar och minska miljöbelastning utöver lagar och bestämmelser.
  • Sträva efter att öka andelen återvinningsbara delar och material från de bilar vi demonterar.
  • Se till att alla medarbetare aktivt verkar för minskad miljöbelastning genom egen insikt, kunskap och förståelse av miljöarbetets betydelse.
  • I första hand anlita leverantörer som aktivt arbetar för att minska sin miljöbelastning och välja miljömärkta produkter till egen verksamhet.

Övergripande Miljömål

  • Vi skall alltid arbeta för att minimera den miljöpåverkan och de miljörisker som vår verksamhet med miljösanering och demontering av bilar medför.
  • Vi skall ständigt verka för att öka andelen återanvända delar, återanvända komponenter, återanvänt material samt för ökad energiåtervinning.
  • Vi skall sträva efter att minska resursanvändningen i vår verksamhet.